Utbildningar
Utbild­ningar

Utbild­ningar inom området kliniska prövningar och GCP, Good Clin­i­cal Prac­tice. GCP är inter­na­tionella etiska och veten­skapliga kvalitets­stan­darder för klinisk prövn­ing som definierar hur man för­bereder, star­tar, genom­för och avs­lu­tar en studie samt ans­vars­fördel­nin­gen inom stu­dien. Dagens regelverk ställer krav på att både prö­vare och andra medar­betare inom stu­dien skall ha adek­vata kun­skaper inom GCP.

KTA erb­juder olika utbild­ningar inom området kliniska prövningar och GCP

  • Grund­kurs (2 dagar)
  • Heldag­sut­bild­ning för hela eller delar av kliniker (1 dag)
  • Över­gri­pande intro­duk­tion­skurs (halvdag)
  • Fortsättnings-​/​påbyggnadskurs (halv dag)
  • Skräd­darsy­dda utbild­ningar såsom utbild­ningar om det med­i­cin­tekniska regelver­ket och de speci­fika krav som gäller för studier inom detta område.

Utbild­ningar kan även hål­las t.ex. på en speci­fik klinik vid ett speci­fikt tillfälle och/​eller på engelska.

Anmäl dig direkt!

Kon­takt utbildningar

Lotta Mazouch

+46 (0)858585775
+46 (0)70001 18 45
lotta.​mazouch@​karolinska.​se
For courses in Eng­lish click here.