Kliniska prövningar öppenvården
Kliniska prövningar öppen­vår­den

Erb­juder ett helhetskoncept

Prim på Sab­bats­bergs sjukhus utför öppen­vårds­forsknin­gen i Karolin­ska Trial Alliance.

Unikt prövn­ings­cen­ter

KTA Prim är en unik mot­tagn­ingsverk­samhet för kliniska prövningar, för och i samar­bete med primärvår­den i Stock­holms Läns Land­st­ing, (SLL).

Verk­samhet­sidé

KTA Prim erb­juder sup­port för kliniska prövningar genom ett mod­ernt infra­struk­turellt stöd vilket resul­terar i att primärvår­den inom SLL effek­tivt kan med­verka i kliniska prövningar och erb­juda sina patien­ter att vara med i studier utan att utnyt­tja resurser avsedda för rutinssjukvården.

Syftet är att öka forsknin­gen inom primärvår­den i SLL genom att vara en effek­tiv och pro­fes­sionell organ­i­sa­tion. Mål­sät­tnin­gen är att under­lätta för såväl med­i­cin­ska före­tag som för primärvår­den att utföra kliniska prövningar samt för försöksper­soner att delta.

Hel­het­skon­cept

KTA Prim har utveck­lat ett hel­het­skon­cept för kliniska prövningar i fas II-​IV.

Tanken är att upp­drags­gi­varen ska kunna välja och blanda tjän­ster efter sitt speci­fika behov alter­na­tivt välja en hel­het­slös­ning från start till mål.

oppenvard1

Läkemedels­före­tag vill kost­nad­sef­fek­tivt göra kliniska prövningar i fas II-​IV i Sverige.

oppenvard2

KTA Prim har kapacitet att ta in stora patient­grup­per och tillhandahåller:

  • infra­struk­tur
  • mot­tagningar
  • studiead­min­is­tra­tion
  • rekry­ter­ing

KTA Prim samar­be­tar med primärvår­den som kan med­verka i kliniska prövningar utan att det belas­tar rutinsjukvården.

  • prövn­ing­steam
  • försöksper­soner

Effek­tiv mottagningsverksamhet

Infra­struk­tur

KTA Prims lokaler är mod­erna och väl anpas­sade efter verk­samheten, cen­tralt belägna på Sab­bats­bergs sjukhus. Lokalerna innehåller alla funk­tioner som behövs för att effek­tivt utföra kliniska prövningar.

Mot­tagningar

KTA Prim har ett prövn­ing­steam från primärvår­den som en kväll i veckan job­bar efter ordi­narie arbet­stid med patien­mot­tagningar. Prövn­ing­steamet består av både allmän­spe­cialis­er­ade läkare och dis­trik­tssköter­skor. Föru­tom teamet finns även heltid­sanställda forskn­ingssjuk­sköter­skor som sköter uppföljnin­gen på dagtid.

All per­sonal på KTA Prim är spe­cia­lut­bil­dad i bl.a. GCP.

oppenvard3

oppenvard4

Studiead­min­is­tra­tion

All studiead­min­is­tra­tion sköts av för ändamålet välut­bil­dad per­sonal. KTA Prim har också speci­fika ruti­ner och anpas­sade IT-​lösningar för opti­merad effektivitet.

Ser­vice är vik­tigt och ambi­tio­nen på KTA Prim är att hålla en mycket hög ser­vicenivå gen­te­mot såväl försöksper­soner som prövn­ing­steamet, primärvär­den och företagen.

Rekry­ter­ing

KTA Prim är ett högrekry­terande prövn­ings­cen­ter. Rekry­terin­gen av försöksper­soner sker på många olika sätt, såsom annon­ser­ing, uts­kick och ett nära samar­bete med vård­cen­traler och andra samar­betspart­ners. Försöksper­soner som är intresser­ade av att delta i en studie kon­tak­tar KTA Prims call-​center för att få infor­ma­tion och blir nog­grant screenad av pro­fes­sionell personal.

Track Record

PhaseIndi­ca­tionNo of screened subjectsNo of rand subjectsRecruit­ment time% of aggred no of pat
3b T2DM and CV 43 39 18 m 156 %
3 T2DM 37 30 6 m 100 %
2b DSO 110 26 4 m 52 %
3 COPD 13 3 5 m 20 %
TS Mild Depres­sion 762 536 12 m 160 %
FIM Ulcer­ous Leg Wounds 79 41 5 m 114 %
SS AF 5672 N/​A 100 %
MedTek PE 16 14 2 m 93 %
3 T2DM 21 8 1 m 100 %
3b T2DM 96 61 4 m 122 %
QC Angina Pec­toris N/​A 94 2m ~100 %
OBS AF 130 N/​A Rec. Ongo­ing >/​= 100 %
2 T2DM + Nephropathy 11 7 Rec. Ongo­ing
2 AD 24 Rec. Ongo­ing
OBS COPD 5 4 Rec. Ongo­ing
3 AD Start-​up
3 OIC Start-​up
3 T2DM Start-​up
3 Emphy­sema Start-​up

Kon­takt Prim

Har­riet Udd

Tel:+46 (0)8517 782 11
Mobil:+46 (0)70168 49 54
harriet.​udd@​karolinska.​se