Vad händer vid besöken?
Vad hän­der vid besöken?

Under­sökningar

Besök 1
  • Med­i­cinsk historia
  • Blod­prov — koles­terol, blod­socker och njurfunktion
  • Längd, vikt, midje– och höftmått
  • Test av lungfunktion
  • Blod– och ankeltryck
  • Ultraljud­sun­der­sökn­ing: halspulsådror
  • EKG
  • Enkäter
Läs mer..
Besök 2
  • Rönt­ge­nun­der­sökn­ing (CT) – hjärt, kärl och lungor
Läs mer..

Kon­takt

Prim: 085177 82 16
Fas 1: 085858 58 80
Sup­port

Fler kon­tak­tuppgifter