Hur går du med?
Hur går du med?
OBS, för att delt­aga i denna studie måste du fått en inbjudan!

Om du fått en inbju­dan kan du anmäla dig på:
Tel: 0858 58 61 28
Mail: scapis@​karolinska.​se

Kon­takt

Prim: 085177 82 16
Fas 1: 085858 58 80
Sup­port

Fler kon­tak­tuppgifter