Samarbetspartners
Samar­betspart­ners

Insam­lingss­tif­telsen Dia­betes Well­ness Sverige är en insam­lingss­tif­telse grun­dad 2006. vi har tillkom­mit i syfte att öka allmän­hetens kun­skaper om förekom­ster av, orsaker till och behan­dlin­gen av dia­betes och därmed lik­nande samt närbesläk­tade sjuk­do­mar. Vidare syf­tar stif­telsen till att stödja forsknin­gen kring och behan­dlin­gen av diabetes.

Vi har som ändamål att stödja dia­betes­re­lat­erad forskn­ing som vi tror har störst förut­sät­tningar för att få fram för­bät­trade behan­dlingsme­toder för både typ 1 och typ 2 dia­betes där vår vision är ett botemedel mot dia­betes. Ett annat ändamål är att informera allmän­heten om dia­betes och dess kom­p­lika­tioner samt vad man kan göra för att min­ska risken för att drab­bas av sjukdomen.

Insam­lingss­tif­telsen Dia­betes Well­ness Sverige ingår i ett nätverk av organ­i­sa­tioner i flera län­der. Alltsedan starten för Dia­betes Research & Well­ness Foun­da­tion i USA 1993 och 1998 i Eng­land så har organ­i­sa­tio­nen och dess nätverk som även finns i Frankrike och Fin­land arbe­tat till­sam­mans med att sprida infor­ma­tion om dia­betes samt att stöt­tat dia­betes­re­lat­erad forskning.

Kon­takt

Prim: 085177 82 16
Fas 1: 085858 58 80
Sup­port

Fler kon­tak­tuppgifter