Regional nod Stockholm-Gotland
Regional nod Stockholm-​Gotland

KTA har utsetts till regional nod Stock­holm-​Gotland inom den nationella sat­snin­gen Kliniska Studier Sverige. Noderna ska erb­juda råd­givn­ing och tjän­ster till aktörer inom respek­tive region i syfte att öka antalet kliniska studier som genom­förs i Sverige.

År 2014 fick Veten­skap­srådet i upp­drag att inrätta en kom­mitté för nationell samord­ning av kliniska studier med uppgift att stödja och utveckla förut­sät­tningarna för kliniska studier i Sverige. Kliniska Studier Sveriges cen­trala samord­nande funk­tion är Enheten för kliniska studier vid Veten­skap­srådet som är belä­gen i Göteborg.

Enhetens syfte är att stödja och utveckla förut­sät­tningarna för kliniska studier i Sverige och däri­b­land ingår det att bilda och driva ett nationellt samord­ningssys­tem för de region­ala noderna, utveckla en gemen­sam infor­ma­tion­sportal, verka för effek­ti­vare reg­u­la­toriska processer, för­bät­tra nationell sta­tis­tik samt mark­nads­föra Sverige. Till grund för Veten­skap­srådets upp­drag om nationell samord­ning av klinisk forskn­ing lig­ger utred­nin­gen ”Starka till­sam­mans” (SOU2013:87)

De region­ala noderna, vilka har nomin­er­ats av respek­tive sjukvård­sre­gion, är:

KTAs väg mot att erb­juda stöd till hela SLL kräver en stark tyn­gdpunkt på att sprida infor­ma­tion och att finnas till­gäng­liga som kon­tak­t­punkt, både för verk­samma aktörer såsom akademi, enskilda forskare, min­dre bolag och läkemedels­före­tag men också patienter.

KTA arbe­tar för att under­lätta genom­föran­det av kliniska studier i Stock­holms Läns Land­st­ing genom att erb­juda en infra­struk­tur och ett pro­fes­sionellt admin­is­tra­tivt och reg­u­la­toriskt stöd genom hela studieprocessen. KTA till­han­dahåller tjän­ster som täcker hela prövn­ingsked­jan från studier i Fas I till IV och bidrar till en ökad med­veten­het om vik­ten av kval­ité och effek­tivitet vid genom­föran­det av kliniska studier i Stockholmsregionen.

Stockholm

Kon­takt

Prim: 085177 82 16
Fas 1: 085858 58 80
Sup­port

Fler kon­tak­tuppgifter