Studiebesök på KTA
Nyheter

Under hösten fick KTAs Fas I enhet besök av en grupp läkare som kommit

till Sverige som fly­k­tin­gar som nu går en med­i­cinsk yrkesanpassningskurs

som rik­tar sig till dem som har läkarex­a­men eller spe­cial­is­tex­a­men från

sitt hem­land.

Delt­a­garna genom­för först en inten­sivkurs i sven­ska och därefter är syftet

att läkarna ska nå full­ständig kun­skap och förståelse om svensk

läkarverk­samhet, såväl teo­retiskt som praktiskt.

Vi på KTA hop­pas att studiebesöket gav en god inblick i KTA och Fas I

enhetens verk­samhet med fokus på kliniska prövningar. Delt­a­garna ställde

många intres­santa frå­gor och visade stort intresse!

Vi önskar dem alla lycka till och hop­pas snart få se dem ute i vården!

Kon­takt

Prim: 085177 82 16
Fas 1: 085858 58 80
Sup­port

Fler kon­tak­tuppgifter