Björkpollen
Nyheter

Vi söker dig som har en allergi mot björkpollen, är mel­lan 1865 år och som haft behov av med­i­ciner­ing de

senaste två säsongerna. Du ska inte tidi­gare blivit vac­cin­erad för pol­lenal­lergi och du ska inte vara behand­lad
för kro­nisk astma. Läs mer

Kon­takt

Prim: 085177 82 16
Fas 1: 085858 58 80
Sup­port

Fler kon­tak­tuppgifter