Nationell konferens om kliniska studier
Nyheter

67 sep­tem­ber, Upp­sala Kon­sert och Kongress

I sep­tem­ber är det dags för den årliga nationella kon­fer­ensen om kliniska studier där KTA är medar­rangör. Anmälan är nu öppen http://​nkkf2016​.se/

Arrangörer

Kon­fer­ensen arrangeras inom ramen för den nationella sat­snin­gen Kliniska studier Sverige som är ett samar­bete mel­lan Veten­skap­srådet och Sveriges sjukvård­sre­gioner. Kon­fer­ensen görs i samar­bete med Forum Sydost, Forum Norr, Forum Söder, Karolin­ska Trial Alliance, Gothia Forum och Forum Uppsala-​Örebro (regional värd). UCR (Upp­sala Clin­i­cal Research Cen­ter) är lokal värd för konferensen.

Tema ”Prag­ma­tiska patient­nära studier — större, snab­bare och smartare”

Sveriges välor­gan­is­er­ade sjukvård med nationella kvalitet­sreg­is­ter möjlig­gör att studier kan genom­föras med högsta tänkbara kvalitet till en mar­gin­ell kost­nad jäm­fört med en kon­ven­tionell klinisk forskn­ingsstudie. I kom­bi­na­tion med tekniska lös­ningar som e– och m-​hälsa har Sverige unika förut­sät­tningar att i nära samar­bete med patien­terna genom­föra studier, utvärdera behan­dlingsme­toder och nya läkemedels effek­tivitet i den kliniska verkligheten.

Dia­log och samverkan

Kon­fer­ensen erb­juder en plat­tform för dia­log kring nationell samverkan för kliniska studier i Sverige, och har som syfte att stim­ulera kun­skap­sut­byte genom föreläs­ningar, sem­i­nar­ier och diskus­sioner. Den vill också verka för bät­tre samar­bete och samord­ning mel­lan sjukvård­sre­gion­erna, akademi och industri.

För vem?

Det här är en kon­fer­ens för dig som arbe­tar inom hälso– och sjukvård, akademi, indus­tri eller med regionutveck­ling. Vi kom­mer lik­som föregående år erb­juda ett brett pro­gram med något för alla: läkare, verk­samhetschefer, forskare, forskn­ingssköter­skor, forskarstuderande, beslutsfattare, verk­samma inom läkemedels– och med­i­cin­teknikbran­schen samt alla andra med intresse för klinisk forskning.

Kon­takt

Prim: 085177 82 16
Fas 1: 085858 58 80
Sup­port

Fler kon­tak­tuppgifter