Nyheter
Nyheter

Vill du veta mer om de region­ala Noderna, nu finns även artikeln om Forum Norr Publicerad

Läs den här.

Nu kan du läsa om Forum Söder och KTA och under de kom­mande fyra veck­o­rna kom­mer resterande noder att presenteras.

Läs mer här

Under hösten fick KTAs Fas I enhet besök av en grupp läkare som kommit

till Sverige som fly­k­tin­gar som nu går en med­i­cinsk yrkesanpassningskurs

som rik­tar sig till dem som har läkarex­a­men eller spe­cial­is­tex­a­men från

sitt hem­land.

Vi söker dig som har en allergi mot björkpollen, är mel­lan 1865 år och som haft behov av med­i­ciner­ing de

senaste två säsongerna. Du ska inte tidi­gare blivit vac­cin­erad för pol­lenal­lergi och du ska inte vara behand­lad
för kro­nisk astma. Läs mer

KTA söker för nuvarande flera nya engager­ade medar­betare. Om du är intresserad av att jobba med oss kan du gå in på sidan för lediga tjänster.

Kon­takt

Prim: 085177 82 16
Fas 1: 085858 58 80
Sup­port

Fler kon­tak­tuppgifter