Support
Sup­port

Sup­port­cen­ter

KTA Sup­port är en sup­port­en­het som arbe­tar med kliniska studier på Karolin­ska uni­ver­sitetssjukhuset och inom Stock­holms Läns Land­st­ing (SLL).

Verk­samhet­sidé

KTA Sup­port erb­juder admin­is­tra­tivt stöd vid genom­föran­det av fram­för allt akademiska kliniska studier. Vi har en gedi­gen kun­skap och lång erfaren­het inom området kliniska prövningar.

Vi erb­juder skräd­darsy­dda lös­ningar för klinisk forskn­ing från idé till färdig studier­ap­port. KTA Sup­port bidrar till att under­lätta och effek­tivis­era det admin­is­tra­tiva arbetet för att reduc­era tid­såt­gång och kost­nader för klinisk forskning.

Vår idé är att upp­drags­gi­varen som anl­i­tar oss ska kunna välja och blanda tjän­ster efter sitt speci­fika behov, alter­na­tivt välja en hel­het­slös­ning där vi hjälper till från start till mål.

För mer infor­ma­tion om vad KTA Sup­port kan hjälpa dig med, gå in på ”Våra tjän­ster”.

Hitta hit

Besök­sadress: Hälsinge­gatan 49, 171 76 Stockholm
Postadress: Norra sta­tion­s­gatan 67, 171 76 Stockholm

Kon­takt

Prim: 085177 82 16
Fas 1: 085858 58 80
Sup­port

Fler kon­tak­tuppgifter