Prim
Prim

KTA Prim är en mot­tagn­ingsverk­samhet inom primärvården/​öppenvården i Stock­holms Läns Land­st­ing (SLL) för kliniska prövningar i fas II-​IV. KTA Prims syfte är att öka forsknin­gen inom primärvår­den i SLL utan att belasta ruti­n­sjukvår­den. Målet är att KTA Prim ska vara en effek­tiv och pro­fes­sionell organ­i­sa­tion som under­lät­tar för både med­i­cin­ska före­tag, primärvår­den och försöksper­soner att utföra och delta i kliniska prövningar.

ZS1V1425
ZS1V1409

Unikt prövn­ings­cen­ter

KTA Prim är en unik mot­tagn­ingsverk­samhet för kliniska prövningar, för och i samar­bete med primärvår­den och öppen­vår­den i Stock­holms Läns Land­st­ing, (SLL).

Verk­samhet­sidé

KTA Prim erb­juder sup­port för kliniska prövningar genom ett mod­ernt infra­struk­turellt stöd vilket resul­terar i att primärvår­den och öppen­vår­den inom SLL effek­tivt kan med­verka i kliniska prövningar och erb­juda sina patien­ter att vara med i studier utan att utnyt­tja resurser avsedda för rutinssjukvården.

Syftet är att öka forsknin­gen inom primärvår­den och öppen­vår­den i SLL genom att vara en effek­tiv och pro­fes­sionell organ­i­sa­tion. Mål­sät­tnin­gen är att under­lätta för såväl med­i­cin­ska före­tag som för primärvår­den att utföra kliniska prövningar samt för försöksper­soner att delta.

Hel­het­skon­cept

KTA Prim har utveck­lat ett hel­het­skon­cept för kliniska prövningar i fas II-​IV.

Tanken är att upp­drags­gi­varen ska kunna välja och blanda tjän­ster efter sitt speci­fika behov alter­na­tivt välja en hel­het­slös­ning från start till mål.

Prövn­ing­steamet

Föru­tom KTA Prims fasta per­sonal som består av erfarna forskn­ingssjuk­sköter­skor och admin­is­tra­tiv per­sonal har prövn­ing­steamet en väldigt vik­tig roll.

ZS1V1427

Prövn­ing­steamet kom­mer huvud­sak­li­gen från primärvår­den och är timan­sällda på KTA Prim utöver sin ordi­narie arbet­stid på vårdcentralen.

Prövn­ing­steamet består av:

Prö­vare – spe­cial­is­ter i allmän­med­i­cin (vi samar­be­tar även med andra specialister)

Dis­triskssköter­skor

Studieko­or­di­na­torer — forskningssköterskor

Studiead­min­is­tratör

Lab­bans­varig

Hitta hit

Vi befinner oss cen­tralt i Stock­holm på Sab­bats­bergs sjukhus för att vara lätt till­gäng­liga för både försöksper­soner, per­sonal och upp­drags­gi­vare. Våra lokaler har byg­gts om för att passa verk­samheten och är fräscha och moderna.

Besök­sadress: Dala­gatan 9, 113 61 Stockholm
Postadress: Olive­cronas väg 15, 113 61 Stockholm

Kon­takt

Prim: 085177 82 16
Fas 1: 085858 58 80
Sup­port

Fler kon­tak­tuppgifter