KTA
KTA

Karolin­ska Trial Alliance (KTA) är en klinisk forskn­ingsverk­samhet som verkar för att stim­ulera, koordinera och genom­föra kliniska studier i Stock­holms Läns Land­st­ing (SLL). KTA till­hör Karolin­ska Uni­ver­sitetssjukhuset och har som regional nod i upp­drag KTA till­han­dahålla tjän­ster för att under­lätta och stödja processen i att snab­bare få fram läkemedel och med­i­cin­ska inno­va­tioner som kan komma till nytta för patien­terna. Lik­som att utveckla ett starkt samar­bete mel­lan sjukvård, akademi och näringsliv i hela Stock­holms Läns Landsting.

KTA är involver­ade i pro­jekt och studier ini­tier­ade såväl från indus­trin som från akademin. KTA består av tre olika enheter:

KTA Fas I genom­för studier i tidig fas (first time in man – fas II). Enheten är en fullt utrustad avdel­ning belä­gen cen­tralt på Karolin­ska Uni­ver­sitetssjukhuset i Huddinge.

KTA Sup­port erb­juder admin­is­tra­tivt och reg­u­la­toriskt stöd till akademi och indus­tri genom hela studieprocessen.KTA Sup­port håller även utbild­ningar inom kliniska prövningar. Enheten är belä­gen på Hälsinge­gatan i life-​science-​klustret kring KI och Nya Karolin­ska i Stockholm.

KTA Prim är en unik mot­tagn­ingsverk­samhet för kliniska prövningar för och i samar­bete med öppen­vår­den i Stock­holms Läns Land­st­ing. Syftet är att öka antalet kliniska studier utan att belasta primärvår­dens och öppen­vår­dens ordi­narie verksamhet.

Kon­takt

Prim: 085177 82 16
Fas 1: 085858 58 80
Sup­port

Fler kon­tak­tuppgifter