Jobba hos oss
Jobba hos oss

Karolin­ska Trial Alliance (KTA) är en klinisk forskn­ingsverk­samhet som verkar för att stim­ulera, koordinera och genom­föra kliniska studier i Stock­holms Läns Land­st­ing (SLL). KTA till­hör Karolin­ska Uni­ver­sitetssjukhuset och har som regional nod i upp­drag KTA till­han­dahålla tjän­ster för att under­lätta och stödja processen i att snab­bare få fram läkemedel och med­i­cin­ska inno­va­tioner som kan komma till nytta för patien­terna. Lik­som att utveckla ett starkt samar­bete mel­lan sjukvård, akademi och näringsliv i hela Stock­holms Läns Landsting.

KTA är involver­ade i pro­jekt och studier ini­tier­ade såväl från indus­trin som från akademin. KTA består av tre olika enheter: KTA Fas I och KTA Prim som genom­för studier i Fas I-​IV och KTA Sup­port som erb­juder admin­is­tra­tivt och reg­u­la­toriskt stöd.

KTA arbe­tar per­sonal som har erfaren­het av kliniska studier med olika bak­grun­der såsom sjuksköterskor,undersköterskor, läkare, bio­med­i­c­inare, civilin­gen­jörer mm. Fram­förallt har vi en vilja och energi och genom detta brin­ner vi för att bidra till framgångsrik forskn­ing i Sverige.

Välkom­men att kon­takta oss!

Kon­takt

Prim: 085177 82 16
Fas 1: 085858 58 80
Sup­port

Fler kon­tak­tuppgifter