Varför är medicinsk forskning viktig?
Var­för är med­i­cinsk forskn­ing vik­tig?
Hippokrates

Bild från Wikipedia

Den första med­i­cin­ska stu­dien utfördes av en Baby­lonisk kung som ville avgöra vilken föda som var bäst för sol­dater. Han lät där­för en grupp barn äta endast bröd och vat­ten i tre år medan en annan åt kött och vin. Efter stu­dien såg han en tydlig skill­nad mel­lan de som ätit bröd och de som ätit kött och drog slut­sat­sen att kött var en bät­tre föda än bröd.

Denna studie var väldigt effek­tivt utförd då den gav ett säk­ert resul­tat. Den var troligtvis dock inte speciellt rolig att vara med och göra. Idag ser ju inte den med­i­cin­ska forsknin­gen ut så, patien­ter­nas hälsa värderas alltid först och det har vi Hip­pokrates att tacka för. Hip­pokrates var den första läkaren som såg sjuk­do­mar som något miljömäs­sigt och inte något som gudarna utfär­dade. Han var också den första som tänkte på med­i­ci­nens påverkan på patien­tens övriga hälsa, inte bara på att bota sjuk­domen utan också på vad med­i­ci­nen skulle göra med patien­ten i form av smär­tor och andra symp­tom. Han ses där­för idag som den kliniska läkekon­stens fader och där­för också delvis den kliniska forsknin­gens fader. Klinisk forskn­ing är också det som vi utför här på KTA.

Ni kanske undrar vad forsknin­gen har gjort i mod­ern tid? För det måste vi titta till­baka endast unge­fär 100 år. I bör­jan av 1900-​talet fanns det en stor mängd obotliga sjuk­do­mar, på den tiden kunde man dö av sim­pla infek­tioner och sår. Det läkemedel som fat­tades då var antibi­otikan. Den hit­tades först några år senare på 20-​talet och bör­jade använ­das i större skala på slutet av 40-​talet. Utan forskn­ing utförd av bl.a. Alexan­der Flem­ing och Howard Flo­rey hade vi inte haft antibi­otikan och en sim­pel infek­tion hade dödat.

Några år senare för unge­fär 50 år sedan stod det i läroböcker att can­cer var dödligt. Nu en bit in på 2000-​talet botas större delen av can­cer­fallen med metoder som forskats fram.

Utan den här forsknin­gen hade alltså dagens sol­dater ätit bröd!… kanske inte men en sim­pel infek­tion hade i varje fall varit dödlig och var tredje svensk (så många drab­bas av can­cer någon gång i sitt liv enligt läkemedelsvärlden.se) hade dött en onaturlig död.

Kon­takt

Prim: 085177 82 16
Fas 1: 085858 58 80
Sup­port

Fler kon­tak­tuppgifter