Varför?
Var­för?

Kliniska prövningar har möjlig­gjort att läkemedel, som vi idag tar som en självk­larhet, har utvecklats.

Var­för görs kliniska prövningar?

Kliniska prövningar görs för att få fram så effek­tiva och så säkra behan­dlin­gar som möjligt. Bland annat under­söks hur krop­pen tar hand om läkemedlet, hur läkemedlet påverkas av andra med­i­ciner som kan tänkas använ­das sam­tidigt, vilka effek­ter det har, om det fungerar olika hos yngre och äldre samt hur effek­tivt det är jäm­fört med tidi­gare behan­dlin­gar. När det gäller andra behan­dlin­gar än läkemedel, vill man på motsvarande sätt kunna besvara denna typ av frågor.

De kliniska prövningarna är också en förut­sät­tning för att myn­digheterna ska kunna god­känna ett nytt läkemedel eller en ny med­i­cin­teknisk pro­dukt och även för att läkarna ska kunna börja använda en ny behan­dlingsme­tod. Till­sam­mans kom­mer de kliniska prövningarna att kunna besvara föl­jande frå­gor om behan­dlin­gen: Har den effekt? Hur effek­tiv är den? Är den bät­tre än redan etablerad behan­dling? Hur säker är den? Vilken dos är bäst att använda? Vilka biverkningar finns?

Var­för gör min läkare kliniska prövningar?

Det ingår i läkar­rollen att verka för att ständigt för­bät­tra de behan­dlingsme­toder som finns. De som gör kliniska prövningar har många gånger ett extra intresse för just den sjuk­dom som stud­eras. De läkare som deltar får dessu­tom mycket ny kun­skap, dels genom att sätta sig in i de senaste forskn­ingsrö­nen kring den sjuk­dom som stud­eras, dels genom erfaren­het­sut­byte med kol­le­gor som är intresser­ade av och aktiva inom samma område. Allt detta gag­nar naturligtvis patien­terna. Även allt fler sjuk­sköter­skor och andra per­son­alkatagorier deltar aktivt i kliniska prövningar, både för att bidra till den med­i­cin­ska utveck­lin­gen och för att öka sin egen kompetens.

Kon­takt

Prim: 085177 82 16
Fas 1: 085858 58 80
Sup­port

Fler kon­tak­tuppgifter