Vad?
Vad?

Delt­a­gan­det i en klinisk prövn­ing är helt friv­il­ligt och du har samma sekretesskydd som alla andra patien­ter i svensk sjukvård.

Vad är en klinisk prövn­ing och hur utförs den?

En klinisk prövn­ing är en under­sökn­ing av ett läkemedels effek­ter. Det kan också vara en utvärder­ing av någon annan typ av behan­dling, t.ex. en kirur­gisk metod, strål­be­han­dling, sjuk­gym­nas­tik, speciella dieter, med­i­cinsk teknisk utrust­ning m.m. Den kliniska prövnin­gen av läkemedel utförs ofta i samar­bete mel­lan det före­tag som utveck­lat den nya med­i­ci­nen och läkare till­sam­mans med annan per­sonal i sjukvården.

Kon­takt

Prim: 085177 82 16
Fas 1: 085858 58 80
Sup­port

Fler kon­tak­tuppgifter