Delta i en klinisk prövning
Delta i en klinisk prövn­ing

Denna broschyr hand­lar om kliniska prövningar, d.v.s. prövningar av en behan­dlingsme­tods effek­ter. Tanken är att broschyren ska ge svar på de allmänna frå­gor om en klinisk prövn­ing som patien­ter och deras anhöriga kan ha.

Broschyren är ett kom­ple­ment till den skriftliga infor­ma­tion som varje till­frå­gad patient får om den aktuella kliniska prövningen.

Kon­takt

Prim: 085177 82 16
Fas 1: 085858 58 80
Sup­port

Fler kon­tak­tuppgifter