Patient eller frisk frivillig?
Patient eller frisk friv­il­lig?

Över­allt på vår hem­sida står det om studier för friska och studier för patien­ter. Du har kanske märkt att det finns en skill­nad mel­lan dessa studier. Det är sant att studierna skil­jer sig på flera olika sätt men de skil­jer sig kanske inte som du tror. Vi vill beskriva för dig vad som menas med en ”Patient” och en ”Frisk friv­il­lig” för att du verk­li­gen ska förstå vilka studier som pas­sar dig. Nedan finner du en kort beskrivn­ing och nedan­för den en län­gre beskrivn­ing om du vill veta lite mer.

Kort beskrivn­ing

Du behöver inte vara helt frisk för att delta i en studie för friska friv­il­liga. Du behöver inte heller ha en all­varlig sjuk­dom för att vara med i en studie för patien­ter. Det ställs dock i de flesta studier krav på ditt fysiska till­stånd i någon mån, så kallade inklu­sions– och exklusionskriterier.

Ett exem­pel på ett fall där du kan vara med i studier i båda faser är om du har nagelsvamp. Du kan då vara med i patientstudier på grund av din nagelsvamp där du tes­tar effek­tiviteten av ett läkemedel mot nagelsvamp. Du är dock också till­räck­ligt frisk för att delta i de flesta studier för friska frivilliga.

Patientstudier
Om du har en speci­fik diag­nos och är intresserad av att testa behan­dlin­gar mot din diag­nos som inte redan finns på marknaden.

Exem­pel
Du har dia­betes och vill testa en ny behan­dling mot diabetes.

Studier för friska friv­il­liga
Om du är intresserad av att delta i studier generellt. Du kan ha någon sjuk­dom, men ofta tillåter inte dessa studier all­varli­gare sjuk­do­mar. Om du är osäker på om du kan delta kan du alltid ringa och fråga.

Exem­pel
Du är frisk och vill vara med och testa ett nytt vac­cin mot kikhosta.

För dig som vill veta mer

Dis­tink­tio­nen mel­lan friska försöksper­soner och patien­ter kom­mer i grun­den av studier som befinner sig i olika faser. Man brukar säga att läkemedelsstudier delas in i fyra faser. KTA utför studier i alla dessa faser (skrivs oftast I-​IV). I studiefas 1 utförs behan­dlin­gen oftast på friska friv­il­liga för att se vilka eventuella biverkningar som kan upp­stå. För att delta i en sådan studie behöver du inte ha någon speci­fik sjuk­dom utan en väldigt liten dos ges för att stud­era eventuella biverkningar som en behan­dling kan med­föra. Biverkningarna hand­lar oftast om magont, illamående eller huvud­värk. Då det kan med­föra en liten risk för obe­hag när du deltar i en fas 1-​studie så får du van­ligtvis ersät­tning för ditt delt­a­gande. I fas 24 sker studier på patien­ter och deras sjuk­do­mar. I dessa faser stud­erar man inte bara biverkningar utan också hur effek­tiv behan­dlin­gen är mot en speci­fik sjuk­dom. För att delta i dessa studier måste du alltså ha en speci­fik sjuk­dom som t.ex. dia­betes. Många ser dessa studier som ett tillfälle att få testa en behan­dling som inte redan finns på mark­naden utan kost­nad. Delt­a­gare i dessa studier ersätts inte för besöken utan endast för med­förande kost­nader som t.ex. resor från och till kliniken.

Sam­man­fat­tningsvis behöver man alltså inte vara helt frisk för att delta i en studie för friska friv­il­liga. Du behöver inte heller ha en all­varlig sjuk­dom för att vara med i en studie för patien­ter. Det ställs dock i de flesta studier krav på ditt fysiska till­stånd i någon mån, så kallade inklu­sions– och exklusionskriterier.

Ett exem­pel på ett fall där du kan vara med i studier i båda faser är om du har nagelsvamp. Du kan då vara med i patientstudier på grund av din nagelsvamp där du tes­tar effek­tiviteten av ett läkemedel mot nagelsvamp. Du är dock också till­räck­ligt frisk för att delta i de flesta studier för friska frivilliga.

Kon­takt

Prim: 085177 82 16
Fas 1: 085858 58 80
Sup­port

Fler kon­tak­tuppgifter