Björkpollen
Rekry­terande studier för patien­ter

Björkpollen

Vi söker dig som har en allergi mot björkpollen, är mel­lan 1865 år och som haft behov av med­i­ciner­ing de senaste två säsongerna. Du ska inte tidi­gare blivit vac­cin­erad för pol­lenal­lergi och du ska inte vara behand­lad för kro­nisk astma.

I Stu­dien under­söks effek­ten av och säk­er­heten av ett vac­cin genom att jäm­föra med placebo (ej verk­samt ämne). Man kom­mer under­söka eventuell förän­dring av dina aller­gisym­tom, din använd­ning av allergimed­i­ciner samt hur krop­pen rea­gerar på vaccinet.

Du deltar i 79 månader och det omfat­tar 10 besök på KTA Prim. Du får fem injek­tioner med vac­cin innan björkpol­len­sä­songen bör­jar. Sedan sker uppföljn­ing under kom­mande björkpol­len­sä­song genom besök på mot­tagnin­gen och att dagli­gen besvara frå­gor i en elek­tro­n­isk dagbok.


För mer infor­ma­tion och intressean­mälan är du välkom­men att kon­takta forskn­ingssjuk­sköter­sko­rna på
KTA Prim:

e-​post: Den här e-​postadressen sky­d­das mot spam­bots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller
tele­fon: 08517 782 18.


Ans­varig läkare är Annika Roquet.


Din med­verkan är friv­il­lig och du kan när som helst avbryta
ditt delt­a­gande. Stu­dien är god­känd av Läkemedelsver­ket och
Etikprövn­ingsnäm­n­den. De uppgifter du läm­nar behand­las i
förtroende och i enlighet med personuppgiftslagen.

Kon­takt

Prim: 085177 82 16
Fas 1: 085858 58 80
Sup­port

Fler kon­tak­tuppgifter