Rekryterande studier för patienter
Rekry­terande studier för patien­ter

Vad är en klinisk prövning?

En klinisk prövn­ing är en under­sökn­ing av ett läkemedels effek­ter. Det kan också vara utvärder­ing av någon annan typ av behan­dling, t.ex. en kirur­gisk metod, strål­be­han­dling, sjuk­gym­nas­tik, speciella dieter, med­i­cinsk teknisk utrust­ning m.m. Den kliniska prövnin­gen av läkemedel utförs ofta i samar­bete mel­lan det före­tag som utveck­lat den nya med­i­ci­nen och läkare till­sam­mans med annan per­sonal i sjukvården.

Höga blod­fet­ter och övervikt

Har Du höga blod­fet­ter (triglyc­erider) är mel­lan 4075 år, har en viss övervikt (BMI över 25) och vill delta i en läkemedelsstudie?

Nagelsvamp

Vi söker delt­a­gare för en klinisk studie där en ny svam­pdö­dande nag­el­lös­ning för behan­dling av onykomykos (svam­in­fek­tion i tånagel) kom­mer att utvärderas.

Björkpollen

Vi söker dig som har en allergi mot björkpollen, är mel­lan 1865 år och som haft behov av med­i­ciner­ing de senaste två säsongerna. Du ska inte tidi­gare blivit vac­cin­erad för pol­lenal­lergi och du ska inte vara behand­lad för kro­nisk astma.

Höga blod­fet­ter

Vid KTA Prim pågår just nu en läkemedelsstudie där vi gör en utvärder­ing med syfte att min­ska förekom­sten av hjärt-​kärlsjukdom hos högriskpersoner.

Depres­sion

Vi kom­mer att genom­föra en läkemedelsstudie för att under­söka om den kroppsegna sub­stansen Neu­ropep­tide Y (NPY) är effek­tivt som tilläg­gs­be­han­dling till patien­ter med depression.

För­maks­flim­mer

KTA Prim söker både män och kvin­nor som fått diag­nosen för­maks­flim­mer under de senaste 6 veck­o­rna till en stor inter­na­tionell registerstudie.

Typ 2 diabetes

Vi söker per­soner till en studie där vi ska stud­era effek­ten av ett läkemedel på hjärt-​kärlsjukdom hos patien­ter med typ 2-​diabetes.

Kon­takt

Prim: 085177 82 16
Fas 1: 085858 58 80
Sup­port

Fler kon­tak­tuppgifter