Information för patienter
Infor­ma­tion för patien­ter

Vad är en klinisk prövning?

En klinisk prövn­ing är en under­sökn­ing av ett läkemedels effek­ter. Det kan också vara utvärder­ing av någon annan typ av behan­dling, t.ex. en kirur­gisk metod, strål­be­han­dling, sjuk­gym­nas­tik, speciella dieter, med­i­cinsk teknisk utrust­ning m.m. Den kliniska prövnin­gen av läkemedel utförs ofta i samar­bete mel­lan det före­tag som utveck­lat den nya med­i­ci­nen och läkare till­sam­mans med annan per­sonal i sjukvården.

Vilka förde­lar kan jag dra nytta av genom att medverka?

Vid utveck­lin­gen av ett läkemedel eller andra behan­dlingsme­toder måste man stud­era effek­terna och biverkningarna av behan­dlin­gen vid den sjuk­dom man hop­pas kunna behandla. Det ställs nog­granna krav på symp­tom eller från­varo av symp­tom på den sjuk­dom man ska studera.

Att vara med i en klinisk prövn­ing innebär näs­tan alltid extra insatser från patien­tens sida — t.ex. extra besök eller någon extra under­sökn­ing — men sam­tidigt blir sjuk­domen nog­grant utredd och behand­lad av speciellt intresser­ade läkare och sköterskor.

Får jag någon ersättning?

Nor­malt får du inte betalt för att vara med i en klinisk prövn­ing utan endast ersät­tning för reseutlägg.

Istäl­let kan du se ditt delt­a­gande som en möj­lighet att få din sjuk­dom extra nog­grant utredd och väl behandlad.

Kanske kan man också med hjälp av prövnin­gen hitta en behan­dling, som är effek­ti­vare och tol­ereras bät­tre än den behan­dling som redan finns.

Ibland kan det vara så att en enskild patient inte har någon behan­dlings­fördel men bidrar till att besvara en vik­tig fråga och därmed hjälper andra patien­ter med samma sjukdom.

Finns det några risker?

De läkemedel och behan­dlingsme­toder som stud­eras i kliniska prövningar har alltid först under­sökts i andra sammanhang.

De första under­sökningarna på män­niskor görs på ett fåtal friska försöksper­soner under kort tid. Därefter stud­erar man effek­terna på större patient­grup­per. Vid varje nytt steg gör både före­tag och myn­digheter en nog­grann bedömn­ing av alla till­gäng­liga resul­tat innan man går vidare. Under alla kliniska prövningar över­vakas alla eventuella biverkningar enligt ett strikt definierat och kon­trollerat sys­tem av både före­taget och myndigheterna.

Allt detta sam­man­taget gör att risken med att delta i en klinisk prövn­ing är minimal.

Kon­takt

Prim: 085177 82 16
Fas 1: 085858 58 80
Sup­port

Fler kon­tak­tuppgifter