Inför ditt besök på prim
Inför ditt besök på prim

Att vara försöksper­son på KTA Prim innebär att du deltar i utveck­lin­gen av framti­dens sjukvård. Vårt mål är att ta väl hand om alla våra försöksper­soner och att du ska känna dig välkom­men och ompysslad. Om du har anmält ditt intresse för att vara med i en studie, pas­sar för stu­dien, har tackat ja och blivit inbokad för ett första besök finns det en del saker du kan göra för att för­bereda dig. Allt detta kom­mer vi att informera dig om via tele­fon och/​eller brev och det kan skilja från studie till studie. Ibland kan du till exem­pel vara tvun­gen att komma fas­tande på mor­gonen för prov­tagnin­gen i en studie, och då får du infor­ma­tion om det i god tid innan. För att du inte ska behöva vara hun­grig efter besöket, bjuder vi på en lättare frukost i vår lounge efter provtagningen.

Det är två saker som vi alltid ber våra försöksper­soner om och som det är vik­tigt att du gör innan du kom­mer till oss för ditt första besök i en studie:

1. Läs igenom infor­ma­tio­nen om stu­dien som du får hem­s­kickad i brevlå­dan innan första besöket. Detta är för att du ska känna dig väl för­beredd innan besöket för att kunna ställa frå­gor till dok­torn om stu­dien och för att kunna fatta ett väl informerat beslut om deltagande.

2. Fyll i läkemedel­slis­tan, d.v.s., den lista vi skickar med i brevet, där du ska speci­fi­cera alla läkemedel du äter och vilken dos. Denna lista läm­nas sedan till dok­torn vid besöket, så att ni till­sam­mans kan gå igenom den, för att se att alla läkemedel fungerar väl ihop med studieläkemedlet.

Klicka här för att se hur du hit­tar till oss.

Har du frå­gor inför ditt besök, kon­takta oss via mail eller telefon.

Kon­takt

Prim: 085177 82 16
Fas 1: 085858 58 80
Sup­port

Fler kon­tak­tuppgifter