Tobias berättar
Tobias berät­tar

Tobias del­tog i ”den stora kateterstudien”

Tobias Rud­holm Fel­dre­ich, 31 år, dok­torand inom gas­troen­terologi. Tobias bor lite utan­för Stock­holm med sin fru och sin 4,5 månader gamla son.

Redan under utbild­ningsti­den blev Tobias test­per­son. Då åt han radioak­tiv omelett. Sedan dess har han regel­bun­det delt­agit i studier på KTA. Nu senast var han med i ”den stora kateter­stu­dien”. Upp­drag: Att testa 40 olika katetrar…

För Tobias Fel­dre­ich, dok­torand inom gas­troen­terologi, kän­des det självk­lart att ställa upp när han hörde av en kom­pis, som redan var test­per­son på KTA att det behövdes fler test­per­soner.
–Jag hade redan varit med i en del försök på KI, bland annat åt jag radioak­tiv omelett för att man skulle se hur fort födan passerar i tarm­sys­temet, berät­tar han. Det första Tobias gjorde på KTA var att delta i ett försök där man tes­tade aktivitet och blodtryck­shäm­mare. Han fick äta en liten mängd av ett visst preparat och vila. Nästa gång fick han äta samma mängd och därefter sätta sig på en trän­ingscykel och cykla så länge han orkade.
–Så: Hur mycket pen­gar man tjä­nar på just såna försök beror på hur bra kon­di­tion man har. Jag cyk­lade 16 tim­mar, skäm­tar Tobias. Tobias sticker inte under stol med att en stor anled­ning till att han deltar i försöken på KTA är den ekonomiska ersät­tnin­gen man får som försöksper­son. Men efter­som han själv håller till i forskarvärlden vet han också hur vik­tigt det är att ställa upp och hur svårt det kan vara att få friska, friv­il­liga att ställa upp i olika tester.
–Och att göra en god gärn­ing för män­sk­ligheten känns ju också som en bra anled­ning. Jag tycker att det känns vik­tigt att ställa upp i den mån man kan och tycker att försöket känns rim­ligt , menar han.

När Tobias säger vad han sysslar med – vid sidan om hans huvud­sak­liga sys­sel­sät­tning som dok­torand på KI inom gas­troen­terologi – hän­der det ofta att folk rea­gerar. Det är åtmin­stone säl­lan som det passerar obe­märkt.
–Nej, säger Tobias och skrat­tar lite, ibland kan man själv undra vad som får en att ställa upp på olika saker.
Den senaste stu­dien Tobias var med på var Astra Zenecas stora kateter­studie. Hans upp­drag då var att prova ut 40 olika kate­trar. –Då undrade folk i min omgivn­ing. Var­för utsät­ter man sig för det lik­som… Att få 40 kate­trar upp­satta i urin­röret. Och visst var även jag nervös inför den första omgån­gen. Men Tobias gjorde en snabb riskbedömn­ing innan han tack­ade ja. Han insåg att det var fråga om en studie med min­i­mala med­i­cin­ska risker, om än stund­tals lite obe­haglig. Den största risken med just detta försök var att han skulle kunna få urin­vägsin­fek­tion. Där­för fick försöksper­son­erna antibi­otika i före­byg­gande syfte.
–Mitt upp­drag var att betygsätta de olika kate­trarna på en skala från 010 utifrån hur ont eller obe­hagligt det kän­des att sätta in dem. En enda gjorde lite ont, och den gav jag en sjua. Under kateter­stu­dien fick Tobias komma till KTA:s lokaler två gånger om dagen, två dagar i veckan för att varje vecka testa fyra kate­trar.
–För mig är det också vik­tigt att det inte inkräk­tar för mycket på job­bet, jag har till exem­pel inte möj­lighet att läg­gas in under flera dagar. På KTA är de hela tiden måna om att tiderna ska passa försöksper­son­erna, så jag fick komma tidigt på mor­gonen, efter­som det funkar bäst med mitt jobb. I det här försöket var det bara: In till KTA:s lokaler, ner med bral­lorna, in med katetern och sen till­baka till job­bet igen.
–Beträf­fande kateter­stu­dien, så var det helt klart en ekonomisk grej. Jag fick rik­tigt bra betalt, även om min fru inte tyckte om det och undrade vad hennes man utsatte sig för.

Innan test­per­son­erna bestäm­mer sig för att delta i ett test får de till­gång till en hel del infor­ma­tion om det aktuella testet. Det känns bra, tycker Tobias, som på så sätt vet att han är rel­a­tivt insatt i ämnet innan han tackar ja.
En stor bonus med att vara försöksper­son är att man får genomgå en ordentlig läkarun­der­sökn­ing innan försöken sätts igång. Känns försöken för obe­hagliga har man alltid rätt att avbryta dem, men det har Tobias aldrig känt något behov av att göra.
–På KTA är sys­trarna väldigt pro­fes­sionella. Det pågår försök hela tiden och det passerar en strid ström av unga gen­tlemän som vän­tar på sin tur.

Text: Anna-​Maria Stawreber

Kon­takt

Prim: 085177 82 16
Fas 1: 085858 58 80
Sup­port

Fler kon­tak­tuppgifter