Frågor och Svar
Frå­gor och Svar

Frå­gor och Svar för friska försökspersoner

På den här sidan kan du läsa mer om att vara försöksper­son, hur det prak­tiskt går till och vad du bör tänka på innan du bestäm­mer dig för att delta.

Här föl­jer några van­liga frå­gor, och svaren på dessa:

1. Hur mycket tid behöver jag lägga ner?

Hur lång tid en studie tar vari­erar. En del studier kräver bara några korta dagbesök, andra kräver att man över­nat­tar på KTA.

2. Kan jag avbryta?

Ja. Man har rätt att avbryta stu­dien när som helst.

3. Får jag ersät­tning?

Ja. Det utgår en ekonomisk ersät­tning till försökspersonerna.

4. Kan man delta flera gånger?

Ja. Det hän­der att försöksper­soner återkom­mer, men det måste gå minst tre månader mel­lan varje studie.

5. Får man ta emot besök?

Man får komma överens med per­son­alen som har hand om stu­dien när det är lämpligt och möjligt.

6. Får man ha egna kläder?

Ja. Vi rek­om­menderar att man tar med sig bekväma kläder som inte sit­ter åt och sköna inneskor/​tofflor.

7. Får jag använda min mobil­tele­fon?

Ja. Men studieper­son­alen kan be dig att stänga av den vid vissa tillfällen, då annan teknisk appa­ratur har företräde eller då hän­syn bör tas till övriga rum­skam­rater.

8. Kan jag ta med min egen dator?

Ja. Vi har trådlöst nätverk. På avdel­nin­gen finns även till­gång till en sta­tionär dator och två låneda­torer (bärbara).

9. Är det farligt att vara försöksper­son?

Nej. Försöksper­so­n­ens säk­er­het och väl­befinnande har alltid högsta prioritet.

10. Hur mycket infor­ma­tion får jag?

Du får både skriftlig och muntlig infor­ma­tion om stu­dien och alla dina frå­gor besvaras av ans­varig studiepersonal.

11. När får jag veta hur stu­dien går till?

När den är god­känd av läkemedelsver­ket och etikprövningsnämnden.

12. Vad kon­trolleras på en häl­sounder­sökn­ing?

Van­ligtvis görs en läkarun­der­sökn­ing och så tar man EKG, blodtryck och blod– och urin­prover. Det kan även tillkomma stud­iespeci­fika kon­troller och under­sökningar enligt studieprotokollet.

13. Hur lagras infor­ma­tio­nen om mig (PUL) och vem har till­gång (både reg­is­ter och prövningsresultat)?

Infor­ma­tio­nen lagras i en data­bas med sky­d­dat lösenord, dit endast behörig studieper­sonal har tillträde.

14. Får jag veta vad min insats leder till?

Du har rätt att få ta del av studiere­sul­tatet, men i dag sker det på eget initiativ.

Har du andra frå­gor är du varmt välkom­men att maila till oss på: Den här e-​postadressen sky­d­das mot spam­bots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Du kan också ringa oss på tele­fon­num­mer: 08585 858 80. Tele­fontid varda­gar 09.0015:00

Kon­takt

Prim: 085177 82 16
Fas 1: 085858 58 80
Sup­port

Fler kon­tak­tuppgifter