Att tänka på
Att tänka på

Att tänka på

Det är bra att tänka på föl­jande innan du bestäm­mer dig för att delta:

Har du fått den infor­ma­tion du behöver?

 • Har jag fått både skriftlig och muntlig information?
 • Har jag förstått vad pro­jek­tet innebär och var­för just jag skall vara med?
 • Vad innebär mitt delt­a­gande för mig utöver van­lig utred­ning och behandling?
 • Vilka förde­lar eller eventuella nack­de­lar innebär det för mig som försöksperson/​patient?
 • Finns det risker med att vara med och i så fall vilka?
 • Kom gärna med frå­gor till den ans­varige forskaren!
 • Den skriftliga infor­ma­tion ska innehålla uppgift om vem som ans­varar för stu­dien och hur du kan få kontakt.

Rätt av avstå och att avbryta

 • Tänk på att delt­a­gande alltid är friv­il­ligt. Om forskn­ing­spro­jek­tet verkar risk­a­belt eller obekvämt ska du inte dra dig för att säga nej. Ditt svar kom­mer inte påverka din behandling.
 • Tänk efter innan du svara ja, efter­som det är önskvärt att den som deltar kan vara med hela tiden.
 • Det kan trots allt hända att du under pro­jek­tets gång kom­mer fram till att du inte vill fortsätta.
 • Du har då rätt att utan särskild förk­lar­ing avbryta ditt delt­a­gande, utan att du riskerar att få sämre vård.

Källa:
“Om forskn­ing där med­män­niskor deltar” — en skrift från Veten­skap­srådet.
Läs mer om Veten­skap­srådet på deras hem­sida
www​.vr​.se Öppnas i nytt fönster.

Kon­takt

Prim: 085177 82 16
Fas 1: 085858 58 80
Sup­port

Fler kon­tak­tuppgifter