Friska försökspersoner
Friska försöksper­soner

Vill du bli försöksperson?

Vi söker försöksper­soner till olika kliniska forskn­ingsstudier. Om du vill bli försöksper­son och delta i en klinisk forskn­ingsstudie kan du anmäla ditt intresse genom att reg­istr­era dig här.

När du har reg­istr­erat dig som försöksper­son får du till­gång till dina per­son­uppgifter och kan ta del av infor­ma­tion om våra studier. Detta gör du genom att logga in på min sida.

Som försöksper­son får du möj­lighet att lära dig något om din egen hälsa då du får genomgå en grundlig häl­sounder­sökn­ing innan stu­dien star­tar. Du får ekonomisk ersät­tning för ditt delt­a­gande och i vissa fall även ersät­tning för eventuella resekost­nader mot uppvisande av kvitto.
Att delta i en forskn­ingsstudie kan innebära ett visst obe­hag i form av blod­provstagningar och ibland tid­sö­dande kontroller/​behandlingar. Biverkningar kan förekomma, men försöksper­so­n­ens säk­er­het och väbefinnande har alltid högsta pri­or­itet. Under stu­di­ens gång har du till­gång till kom­pe­tent med­i­cinsk exper­tis av läkare och sjuk­sköter­skor som noga över­vakar din hälsa.

Du som är försöksper­son fyller en mycket vik­tig roll i den kliniska forsknin­gen. Genom att delta i en klinisk forskn­ingsstudie kan du bidra till att driva forsknin­gen framåt, vilket kan leda till nya effek­tiva med­i­cin­ska behandlingar.

Att tänka på innan du bestäm­mer dig för att delta

Har du frå­gor är du varmt välkom­men att maila till oss på: Den här e-​postadressen sky­d­das mot spam­bots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Du kan även ringa oss på tele­fon­num­mer: 08585 858 80. Tele­fontid varda­gar 09.0015:00.

Kon­takt

Prim: 085177 82 16
Fas 1: 085858 58 80
Sup­port

Fler kon­tak­tuppgifter