Forskning
Forskn­ing

Här kom­mer infor­ma­tion för dig som är forskare pre­sen­teras. Målet är att under­lätta forskn­ing­sprocessen genom att pre­sen­tera rel­e­vanta kon­tak­t­punk­ter samt information.

I menyn till vän­ster hit­tar du kon­tak­ter som kan vara rel­e­vanta i en forskn­ing­sprocess. Lis­tan kom­mer att upp­dat­eras med tiden.

Hör gärna av dig till oss om du tror att du bör finnas med på den här lis­tan som kon­tak­t­punkt för forskare.

Kon­takt

Prim: 085177 82 16
Fas 1: 085858 58 80
Sup­port

Fler kon­tak­tuppgifter