Karolinska Trial Alliance
Hem

Vi söker försökspersoner!

KTA söker ständigt nya försöksper­soner i flera olika studier

Vi har flera studier där det enda som fat­tas är hjälp från dig! Om du t.ex. har dia­betes så finns det flera studier på Prim som kan vara intres­santa. Om du inte har någon sjuk­dom som motiverar dig att delta i studier så söker vi också försöksper­soner för studier på Fas-​1-​enheten. Du ersätts för med­verkan i dessa studier.

Läs om vilka studier vi behöver din hjälp med

Kom­mande utbildningar

GCP-​utbildning

Utbild­ningar inom området kliniska prövningar och GCP, Good Clin­i­cal Prac­tice. GCP är inter­na­tionella etiska och veten­skapliga kvalitets­stan­darder för klinisk prövn­ing som definierar hur man för­bereder, star­tar, genom­för och avs­lu­tar en studie samt ans­vars­fördel­nin­gen inom stu­dien. Dagens regelverk ställer krav på att både prö­vare och andra medar­betare inom stu­dien skall ha adek­vata kun­skaper inom GCP.

Läs mer

Nyheter

Artikelserie03 nov 2016 14:05

Vill du veta mer om de region­ala Noderna, nu finns även artikeln om Forum Norr Pub­licerad Läs den här.

NyheterLäs mer…
Artikelserier om noderna och deras nod­förestån­dare…25 okt 2016 06:30

Nu kan du läsa om Forum Söder och KTA och under de kom­mande fyra veck­o­rna kom­mer resterande noder att pre­sen­teras. Läs mer här

NyheterLäs mer…
Studiebesök på KTA07 okt 2016 14:53

Under hösten fick KTAs Fas I enhet besök av en grupp läkare som kom­mit till Sverige som fly­k­tin­gar som nu går en med­i­cinsk yrke­san­pass­ningskurs som rik­tar sig till dem som har läkarex­a­men eller spe­cial­is­tex­a­men från sitt hemland.

NyheterLäs mer…
Björkpollen11 jul 2016 07:54

Vi söker dig som har en allergi mot björkpollen, är mel­lan 1865 år och som haft behov av med­i­ciner­ing de senaste två säsongerna. Du ska inte tidi­gare blivit vac­cin­erad för pol­lenal­lergi och du ska inte vara behand­lad
för kro­nisk astma. Läs mer

NyheterLäs mer…
Utbild­ning inom med­i­cinsk teknik13 jun 2016 12:06

Arbe­tar du med eller kom­mer du att arbeta med med­i­cin­tekniska pro­duk­ter, kliniska prövningar/​forskning och behöver kun­skaper angående regelver­ket för detta? Under hösten 2016 erb­juder KTA Sup­port (Karolin­ska Trial Alliance), till­sam­mans med Med­i­cin­tekniska avdel­nin­gen, utbild­ning i detta ämne. [ … ]

Utbild­ningarLäs mer…
KTA söker per­sonal26 maj 2016 08:00

KTA söker för nuvarande flera nya engager­ade medar­betare. Om du är intresserad av att jobba med oss kan du gå in på sidan för lediga tjän­ster.

NyheterLäs mer…
Other Arti­cles
cellterapiguide

Arbe­tar du med cellterapi?

Är du intresserad av att utvärdera en webb-​baserad guide för utveck­ling och utförande av kliniska studier relat­er­ade till cellterapi

För mer infor­ma­tion om hur du kan utföra guiden och utvärdera innehål­let, kon­takta Ker­sti Nys­tröm Lansner på mail: kersti.​nystrom-​lansner@​karolinska.​se eller tele­fon: 08585 85 219 alter­na­tivt mobil­tele­fon: 070 089 12 52

Du hit­tar guiden här: http://​inno​va​tion​splat​sen​.oxp​me​dia​.com/​i​n​n​o​v​a​t​i​o​n​s​p​l​a​t​s​e​n​/​s​t​a​r​t​/